നീ ഇവിടെയാണ്: വീട് » ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ » ഓട്ടോമാറ്റിക് വാക്വം പാക്കിംഗ് മെഷീൻ » ZL100-V2 കോഫി പൗഡർ വാക്വം ബ്രിക്ക് ബാഗ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ